Õppimine on eluviis

Koolituskeskus Tungal on partneriks OÜ Vestifexi poolt ellu viidavas projektis “Õppimine on eluviis”, nr 2014-2020.1.06.18-0099. Projekti alguskuupäev on 03.09.2018 ja lõppkuupäev on 31.03.2021.

Projekt pakub oma lahenduse madalama konkurentsivõimega täiskasvanute suure osakaalu vähendamiseks tööturul ja elukestvas õppes osalejate arvu suurendamiseks. Projekti tegevused toimuvad Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, Tartumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal.

Projekti raames toimuvad järgnevad tegevused:
1. Õppimisoskuste arendamise koolitused
2. Õppereisid eesti keele õppimise eesmärgil
3. Inglise keele klubid Narvas
4. Täiskasvanute koolitajate koolitused
5. Uute õppematerjalide loomine

Koolituskeskus Tungal projektitegevused jagunevad kaheks: 1) koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks; 2) koolitajate koolitus ja arendustegevused.

Projekti tegevuste tulemusena on kasvanud teadlikkus haridustee jätkamise võimalustest ning paranenud valmisolek ja suutlikkus kohaneda tööelus ja ühiskonnas toimuvate muutustega. Paranenud oskused ja suurenenud valmisolek edaspidi elukestvas õppes osaleda suurendab täiskasvanute paindlikkust liikumisel tööturul. Suureneb ka koolitajate valmisolek ja toimetulek madalamate oskustega täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel ja nende õppimisoskuste arendamisel.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.